Ubytovací řád
 • Apartmány Čistá poskytnou ubytování hostu, který se prokáže platným dokladem totožnosti.
 • Apartmány Čistá mohou v případech nutnosti nabídnout hostu jiné než sjednané ubytování, pokud se v podstatě neliší od potvrzené objednávky.
 • Není-li potvrzeno jinak, je každému hostu rezervován apartmán v den plánovaného příjezdu od 1500 do 1900 hodin. Eventuální pozdní příjezd musí být předem ohlášen.
 • V den odjezdu je host povinen apartmán uvolnit do 1000 hod. Pokud si zákazník přeje check-out prodloužit, pak mu bude účtován poplatek 1 000 Kč za každou další hodinu. Prodloužení je možné pouze v případě, že v den odjezdu není v daném apartmánu příjezd dalších hostů.
 • Požádá-li host během svého pobytu o prodloužení rezervace, může mu být nabídnut jiný apartmán než ten, v němž byl původně ubytován.
 • Host má právo používat zařízení apartmánu a služeb Apartmánů Čistá.
 • Za škody, které způsobí na majetku apartmánu, odpovídá podle platných předpisů. Škody, které způsobil, je host povinen neprodleně ohlásit ubytovateli, a to i za předpokladu, že škodu způsobilo jeho dítě.
 • Host může využívat soukromé parkoviště, s tím vědomím, že není hlídané a Apartmány Čistá neodpovídají za případné ztráty či škody způsobené na vozidle hosta.
 • Za cenné předměty ponechané bez dozoru v apartmánu Apartmány Čistá neodpovídá.
 • V apartmánech lze používat jen ty vlastní elektrospotřebiče, které slouží k osobní hygieně (holicí strojky). Lze si dobít notebooky a mobilní telefony. Používat ponorné vařiče, vlastní přímotopy apod. je ve všech prostorách apartmánů z bezpečnostních důvodů přísně zakázáno!
 • Host je povinen po každém odchodu z apartmánu zkontrolovat, že jsou zhasnuta světla, vypnuty vodovodní uzávěry a uzamčeny dveře.
 • Host může opustit apartmány s klíčem od svého apartmánu. Při ztrátě klíče účtuje hotel poplatek 900,-Kč.
 • Host bere na vědomí, že ve všech vnitřních prostorech apartmánů platí z bezpečnostních důvodů přísný zákaz kouření a rozdělávání otevřeného ohně. Při porušení zákazu kouření ve vnitřních prostorách apartmánů si Apartmány Čistá vyhrazují právo hostu bez nároku na vrácení peněz ukončit předčasně pobyt.
 • V době od 2200 do 600 platí noční klid, host tomu musí přizpůsobit svoje chování.
 • V apartmánech i ostatních společných prostorách není vhodné nechávat bez dozoru dospělé osoby děti mladší 10 let.
 • V prostorách apartmánů platí přísný zákaz přechovávání zbraní, střeliva, nebezpečných látek. Je zakázáno požívání omamných a psychotropních látek, jedů a léků, vyjma těch, které doporučil lékař.
 • Host nesmí bez souhlasu ubytovatele provádět změny v ubytovacích prostorách (stěhování nábytku, polepování zdí, odnášení nábytku z pokoje atd.).
 • Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu, v případě hrubého porušení řádu mají Apartmány Čistá právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby před uplynutím dohodnuté doby.
 • Pokud má host během ubytování nějaká opodstatněná přání nebo stížnosti, může oslovit příslušný personál, který vyvine maximální snahu vyhovět hostovu přání.
 • Za ubytování a další poskytnuté služby je host povinen zaplatit ceny v souladu s platným ceníkem při příjezdu/odjezdu, účet je splatný při předložení, není-li předem sjednáno jinak. Hotově, platební kartou nebo bankovním převodem.
 • Voucher je host povinen předložit při příjezdu.
 • Z bezpečnostních důvodů a na ochranu hostů je ve veřejných prostranstvích apartmánů instalován kamerový systém. Nakládání s těmito záznamy se provádí dle příslušných právních předpisů na ochranu osobnosti.
 • Ubytováním v apartmánech host potvrzuje, že se seznámil s tímto ubytovacím řádem.
 • Právní vztahy jakož i další záležitosti vysloveně neupravené tímto ubytovacím řádem se řídí platnými právními předpisy České republiky a dále dalšími vnitřními předpisy Apartmány Čistá.