Zásady zpracování osobních údajů

Jsme společnost Apartmány Čistá 1 s.r.o., IČO: 19132107 se sídlem Knovízská 2410/2, Praha 4 – Chodov, 149 00 (dále jen „Správce“).

 

Kontaktovat nás můžete prostřednictvím těchto kontaktních údajů:

E-mail: info@apartmanycista.cz
Telefon: +420 608 477 185
Adresa: Knovízská 2410/2, Chodov, 149 00 Praha 4

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) byly vytvořeny v souladu s nařízením GDPR (dále jen „GDPR“) a stanovují, jakým způsobem zpracováváme a chráníme Vaše osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalšími právními předpisy.

 

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Správce zpracovává údaje získané od subjektu, jež nám poskytne a dále údaje získané od třetích stran – on-line portálů, které jsou oprávněny se Správcem předmětné údaje sdílet.

 

Správce zpracovává poskytnuté údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění smluv nebo zákonných povinností ve smyslu níže uvedeného.

 

Informace, které od vás Správce  získává, patří především tzv. povinně poskytované informace na základě zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, v platném znění a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění.

 

Jedná se o jméno, příjmení, datum příjezdu, datum odjezdu, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého bydliště a datum narození, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, státní občanství, číslo víza a účel pobytu.

 

Uvedením e-mailové adresy ubytovávaná osoba uděluje Správci dobrovolně souhlas se zpracováním tohoto osobního údaje za účelem zasílání obchodních či marketingových nabídek a sdělení. Tento souhlas může kdykoliv odvolat.

 

S kým vaše údaje sdílíme?

Správce osobní údaje zpracovává manuálně i  automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců.

 

Třetí strany jako zpracovatelé osobních údajů jsou vždy vázány dohodami o zachování důvěrnosti: provozovatelé rezervačních systémů, účetní společnost, dodavatelé SW řešení, cestovní kanceláře, poskytovatelé platební služeb. Příslušné orgány pro účely plnění právních povinností a v případě vymáhání práva, pokud to vyžaduje zákon, nebo je to nezbytné z důvodu prevence, odhalování a stíhání trestných činů a podvodů.

 

Osobní údaje můžeme také dále zpřístupnit příslušným orgánům, abychom chránili a bránili naše práva a majetek nebo práva a majetek našich obchodních partnerů.

 

Práva subjektů údajů

Subjekt má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem, právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování. Subjekt má dále právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, jsou-li údaje správcem zpracovávány na základě tohoto souhlasu.

 

Subjekt má dále právo získat od Správce osobní údaje, které se subjektu týkají a jež subjekt Správci poskytnul. Správce na základě žádosti subjektu poskytne subjektu údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost subjektu poskytne jinému jednoznačně určenému správci.

 

Domnívá-li se subjekt údajů, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).