Obchodní podmínky

Tyto všeobecné podmínky (obchodní podmínky, podmínky rezervace a storno) upravují vzájemné smluvní vztahy mezi provozovatelem ubytovacího zařízení “Apartmány Čistá” a ubytovanými (dále též jen “zákazníky”).

 

1. Ceny a služby

 • Orientační ceny ubytování a případných dalších služeb jsou uvedeny v prezentačních materiálech ubytovatele (internetové stránky, prospekty apod.). Pro zákazníka je však závazná ta cena, která je uvedena v ubytovacím poukazu (dále jen voucher). Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis ve voucheru.
 • Ubytovatel je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (např. zásah vyšší moci), změnit dohodnuté podmínky pobytu.
 • Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky.
 • Storno poplatek představuje náhradu škody způsobenou ubytovateli.
 • Ubytovatel si vyhrazuje právo vystavit zálohovou fakturu. Záloha činí 50 % z celkové částky objednaného pobytu, nedohodnou-li se ubytovatel a objednavatel jinak.
 • Ubytovatel si vyhrazuje právo vystavit fakturu na celkovou cenu pobytu se splatností před uskutečněním pobytu, takzvanou platbu předem. Podmínka ubytování hosta je předložení potvrzení o provedené platbě v den příjezdu do ubytování.
 • V případě zrušení pobytu, u kterého byla již provedena zálohová nebo celková platba a dle storno podmínek je výše zaplacené platby vyšší než storno poplatek, je ubytovatel povinen nabídnout jiný termín k vyčerpání uhrazené zálohy s platností do konce roku. Zálohové platby jsou nevratné.
 • V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění ubytovatele nevzniká ubytovateli povinnost vrátit objednavateli zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.
 

2. Zrušení pobytu zákazníkem

 • Zákazník je oprávněn zrušit objednávku kdykoliv před příjezdem. Zrušení pobytu vyžaduje písemnou elektronickou podobu (e-mail s doručenkou) na adresu info@apartmanycista.cz.
 • V případě zrušení objednávky méně než 30 dnů před příjezdem, je účtován storno poplatek ve výši 100% sjednané ceny objednávky. Rozhodující pro určení doby zrušení pobytu je datum a čas odeslání e-mailu.
 • U větších skupin mohou být sjednány individuální storno poplatky.
 • Ubytovatel nebude účtovat zákazníkovi výše uvedené storno poplatky, pokud nemohl čerpat sjednané služby z těchto důvodů: úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, povolávací rozkaz, živelná pohroma. Výše uvedené skutečnosti je zákazník povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.
 

3. Platnost

 • Tyto obchodní a storno podmínky jsou nedílnou součástí objednávky ubytování a ubytovacího poukazu (voucheru).
 

4. Konečný úklid

 • V ceně ubytování je zahrnut poplatek za konečný úklid.
 

5. Předání klíčů

 • Klíče budou uloženy v bezpečnostní schránce umístěné u vchodu do apartmánu. Kód k odemčení obdržíte v den příjezdu e-mailem..
 • Klíče při odjezdu vraťte do bezpečnostní schránky, kterou uzamknete stejným kódem. Ztráta nebo nevrácení klíčů bude zpoplatněno částkou 2 000 Kč, splátkou do 30 dnů od zjištění této skutečnosti, tedy nejpozději ode dne odjezdu z ubytování.
 • Kontakt ubytovatel: +420 608 477 185
 

6. Parkování

 • Vyhrazená parkovací místa dle vybraného apartmánu. A1 – max. 2 parkovací místa, A2 – A4 max. 1 parkovací místo.